python3的sort函数用法

python3的sort函数用法

sorted(iterable, *, key=None, reverse=False)
简单的使用方法有:

>>>sorted([5, 2, 3, 1, 4])
[1, 2, 3, 4, 5]
>>> a = [5, 2, 3, 1, 4]
>>> a.sort()
>>> a
[1, 2, 3, 4, 5]

sort()函数的key功能:

key参数的值应该是一个带有一个参数的函数,并且该函数返回一个值用于排序比较。这个技术很快,因为key函数只被显示调用一次。

例如:

>>> student_tuples = [
...     ('john', 'A', 15),
...     ('jane', 'B', 12),
...     ('dave', 'B', 10),
... ]
>>> sorted(student_tuples, key=lambda student: student[2])   # sort by age
[('dave', 'B', 10), ('jane', 'B', 12), ('john', 'A', 15)]

发表评论